Regulamin

REGULAMIN STRONY

 

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej w domenie:

  1. www.novabukova.pl

  2. www.kkprestigehouse.pl

(„Strona”) jest K&K Prestige House z siedzibą w Kobylnicy 76-251, ul. Brzozowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000936798, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.000,00 zł, wpłacony w całości, Regon 520610977, NIP 8393226419 (zwana dalej „K&K”).

Strona jest serwisem w formie zorganizowanej platformy informatyczno-informacyjną podłączonej do sieci Internet i została stworzona przez K&K w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych oraz treści prezentowanych przez K&K.

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony („Użytkownik”) potwierdza, że zapoznała się z niniejszymi zasadami korzystania ze Strony („Regulamin”)

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Strony i jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

K&K świadczy drogą elektroniczną (za pomocą Strony) usługi („Usługi”) polegające w szczególności na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL (usługi informacyjne).

Strona jest bezpłatna i skierowana do osób zainteresowanych działalnością K&K. Poszczególne, określone przez K&K usługi mogą podlegać osobnym regulaminom.

 

Zawarcie i rozwiązanie umowy

Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie rozpoczęcia świadczenia tejże Usługi przez K&K tj. odpowiednio:

- w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Strony - z momentem wejścia na stronę serwisu,

- w przypadku innych Usług świadczonych na życzenie Użytkownika, w szczególności zaś Usług udostępnianych przez znajdujące się na Stronie formularzy – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza (będącego wyrażeniem przez Użytkownika woli zawarcia umowy na świadczenie Usługi) lub z momentem innego wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi („Umowa”).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść Umowy.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Strony - z momentem opuszczenia przez Użytkownika Strony, zaś w przypadku innych Usług świadczonych na życzenie Użytkownika - w przypadku formularza kontaktowego, umowa zostaje rozwiązana w momencie wypełnienia stosownego formularza przez Użytkownika, chyba że wypełnienie danego formularza jest niezbędne do zawarcia kolejnej umowy. Usługodawca może w każdym czasie podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy, w szczególności gdy:

- Użytkownika łamie któregokolwiek z postanowień Regulaminu,

- Użytkownika wnosi o usunięcie jakichkolwiek z danych osobowych, niezbędnych do świadczenia Usług w ramach Strony,

- Użytkownik odmawia podania Usługodawcy danych niezbędnych do świadczenia Usługi,

- wystąpią problemy techniczne niemożliwe do usunięcia, uniemożliwiające świadczenie dla Użytkownika Usług przez Usługodawcę;

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na piśmie, na adres K&K. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Strony wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym z w poszanowaniu praw własności intelektualnej. W szczególności zobowiązany jest:

- nie wykorzystywania Strony, w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,

- nie podejmowania działań mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Strony,

- nie przekazywania nieprawdziwych danych osobowych (w tym fikcyjnych danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, jako własnych danych osobowych),

Zakazane jest korzystanie ze Strony w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

Odpowiedzialność K&K

Dane publikowane na Stronie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy K&K mogą być uznane za rzetelne.

Dane publikowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu jakichkolwiek przepisów, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

K&K dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na Stronie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

K&K nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. K&K nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z braku ostrożności Użytkowników w wykorzystaniu internetu w zakresie zabezpieczeń przez tzw. przestępstwami w cyberprzestrzeni.

K&K nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych na Stronie artykułach pochodzących od innych niż K&K podmiotów. Publikowanie tychże artykułów ma charakter wyłącznie informacyjny. 

K&K nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony będzie przebiegało bez przerw, błędów lub wad jak i co do merytorycznej zawartości Strony, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

K&K nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem przepisów lub Regulaminu przez Użytkowników.

K&K zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie. W ramach Strony K&K może zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Jednocześnie K&K nie bierze odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty.

 

Ochrona własności intelektualnej

K&K udostępnia na  Stronie chronione prawem autorskim materiały (np. dokumenty, grafiki, zdjęcia, znaki towarowe itp.) a ich wybór, kolorystyka i układ stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. K&K zwraca uwagę Użytkowników na obowiązek respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownicy Strony są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych na Stronie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody K&K. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą właściwych uprawnionych podmiotów.

 

Ochrona prywatności i danych osobowych

K&K w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony. Korzystanie ze Strony w podstawowym zakresie przeglądania wyświetlanej na niej treści, nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika danych, które pozwalałyby na jego identyfikację, za wyjątkiem wykorzystania plików cookies i innych podobnych technologii wykorzystywanych funkcjonowania Strony lub w celu dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników.

K&K dokłada należytej staranności, w celu zagwarantowania ochrony wszystkich informacji przekazanych przez Użytkowników.

Wszelkie informacje gromadzone przez K&K służą wyłącznie do użytku własnego. K&K gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników ze Stroną i umieszczonymi na niej treściami i usługami, w tym informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Strony oraz ruch do i z witryny. Wskazane działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony.

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez zbieranie danych osobowych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników np. w udostępnianych formularzach,

- poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z Polityką Plików Cookies Strony.

W zw. ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Strony Administratorem danych osobowych jest K&K.

K&K w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w niniejszym Regulaminie Strony. Dane Użytkowników Strony przetwarzane są w celu wykonania zawartych umów na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane podawane w formularzach są przetwarzane na tych samych zasadach.

Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w ramach Strony lub po jej zakończeniu.

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika, a dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

W przypadku uzyskania przez K&K wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, K&K może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzymania ich przetwarzania, oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom K&K, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz K&K usługi niezbędne do wykonania Usługi.

Wszelkie pytania lub reklamacje związane z przetwarzaniem danych osobowych należy przesyłać na adres email: zarzad@kkprestigehouse.pl lub na adres siedziby K&K, przy czym korespondencja musi zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Użytkownika. Ewentualne  reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia jej otrzymania przez K&K.

 

Postanowienia końcowe   

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

K&K ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania ze Strony w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby K&K.