POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACJA OGÓLNA


Zastrzeżenia prawne

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników Strony i klientów K&K Prestige House z siedzibą w Kobylnicy 76-251, ul. Brzozowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000936798, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.000,00 zł, wpłacony w całości, Regon 520610977, NIP 8393226419 (zwana dalej „K&K”). Dostęp do strony i zawartych w niej informacji, w tym Polityki prywatności lub korzystanie ze stron:

  1.  www.novabukova.pl

  2. www.kkprestigehouse.pl

oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Znaki towarowe i prawa autorskie (Copyright ©)

Właścicielem strony internetowej:

  1. www.novabukova.pl

  2. www.kkprestigehouse.pl

jest firma K&K Prestige House sp. z o.o. z siedzibą 76-251 Kolbylnica ul. Brzozowa 2 NIP 839-322-64-19 Regon 520610977 KRS 0000936798 zwana dalej K&K.

Nazwa oraz logo firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi, chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 324 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późn. zm.).

Zawartość strony oraz wszelkie jej elementy, w tym układ i znaki graficzne są chronione prawem autorskim.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. K&K nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania. Zasady korzystania ze strony internetowej określa osobny Regulamin funkcjonowania serwisu internetowego oraz Polityka  cookies.

Akty prawne zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1461 z późn. zm.) za źródło prawa polskiego uznaje się jedynie akty ogłaszane drukiem w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.


Bezpieczeństwo

K&K nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

K&K nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

K&K nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

K&K nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Polityka ochrony prywatności informacja ogólna

K&K przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - dalej zwanym RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz 1781 z późn. zm.).

Użytkownicy podają swoje dane dobrowolnie i mają zapewnione prawo do wglądu w treść swoich danych oraz do wnoszenia poprawek.


Zmiany warunków i zastrzeżeń

K&K może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie.

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. K&K zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W K&K.

W zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie poprzez odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wdrożenie odpowiednich polityk, procedur oraz szkoleń wewnętrznych obejmujących ochronę danych osobowych.

K&K Prestige House sp. z o.o.(dalej K&K), będąc administratorem danych osobowych ustala cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych w różnych procesach biznesowych, przy czym w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, jak również jego celu, na wniosek udostępnia osobie, której dane osobowe przetwarza, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w zindywidualizowanych klauzulach informacyjnych. K&K przetwarzając Państwa dane osobowe posiada prawnie uzasadniony interes w tym zakresie polegający na umożliwieniu K&K sprawnej obsługi swoich potencjalnych, obecnych i przyszłych klientów, a także sprawnym bieżącym wykonywania umów, zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji klientów i kontrahentów lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń.

Poniżej zamieszczamy informacje, które przedstawiają wszelkie wymagane prawnie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w zależności od procesu przetwarzania. Korzystanie z usług firmy K&K i związanych z nią innych podmiotów gospodarczych oznacza akceptację naszych Regulaminów. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Cel polityki prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych.

W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.

Klauzule informacyjne

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule informacyjne zawierające wyselekcjonowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uzależnione od tego w jakim procesie przetwarzania Państwo uczestniczą - po zaznaczeniu procesu przetwarzania tożsamego z procesem biznesowym, w którym Państwo biorą udział, wyświetlona zostanie dedykowana Państwu klauzula informacyjna. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.


I. Ewidencja wejść na teren budowy - przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem ewidencji osób (poza pracownikami) wchodzących na teren budowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638 

3. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ....................., w temacie wiadomości wpisując „dane osobowe”;

b) listownie na adres K&K, z dopiskiem „dane osobowe”. W szczególności możecie się Państwo kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 8 i 9.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) zapewnienia bezpieczeństwa na budowie poprzez prowadzenie ewidencji osób wchodzących na teren budowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na budowie – przez okres nie dłuższy, niż podany w punkcie 5 lit. b,

b) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, w zakresie realizacji inwestycji, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem wejścia na teren budowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wejścia na teren budowy.

12. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.


II. Kontakt z pełnomocnikami - przetwarzanie danych osobowych ze względu na konieczność komunikowania się z pełnomocnikami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu:

a) realizacji czynności objętych zakresem pełnomocnictwa, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, o których mowa w punkcie 3 lit. b.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem realizacji czynności objętych zakresem pełnomocnictwa. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych czynności. Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób.

12. Państwa dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Państwa mocodawcę w związku z realizacją czynności objętych zakresem udzielonego Państwu pełnomocnictwa. Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tych osób tj. np. od mocodawcy.

13. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane niezbędne do realizacji czynności objętych zakresem pełnomocnictwa. Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tych osób tj. np. od mocodawcy.


III. Marketing - przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań marketingowych, w tym przy współpracy z Pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu:

a) realizacji czynności objętych realizacją zadań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w tym w celu zawarcia umów sprzedaży nieruchomości,

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, o których mowa w punkcie 3 lit. b.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych :

a) dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. lub

b) informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp. oraz wskazanie źródła pochodzenia danych:

6. Państwa dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez podmiot, z którego usług Państwo korzystali (Pośrednik w obrocie nieruchomościami), a który wymieniony został w informacji przewodniej do niniejszej klauzuli. Informacje w tym punkcie przeznaczone są dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tych osób, tj. np. od pośrednika nieruchomości, czy też innego podmiotu z którego usług te osoby korzystają/ły.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Państwa zgodzie lub

b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 3 lit. a, lub

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia zasadnego sprzeciwu.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

c) pośrednicy nieruchomości (w tym jeżeli Państwa zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Macie Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

10. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub umówienia się z Państwem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów. Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób.

13. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym

informacji o Państwa aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Państwu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Państwo najbardziej zainteresowani. Tym niemniej decyzję o dostarczeniu spersonifikowanej, konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.


IV. Monitoring wizyjny - przetwarzanie danych w związku z realizacją monitoringu wizyjnego

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe utrwalone za pomocą monitoringu wizyjnego obiektów Administratora (w tym zakładu pracy) są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (w tym pracowników) i ochrony mienia, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, oraz w celu ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z powyższym. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób (w tym pracowników), ochrony mienia i zachowaniu w tajemnicy określonych informacji.

4. Nagrania z monitoringu wizyjnego zawierające Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia nagrania, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, usługi związane z utrzymaniem i serwisem systemu monitoringu, usługi ochroniarskie, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

8. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie danych utrwalonych w ramach monitoringu wizyjnego nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny. Zebranie tych danych następuje automatycznie za pomocą systemu monitoringu.

11. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.


V. Obsługa zgłoszeń - przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją różnego rodzaju zgłoszeń i zapytań, przychodzących do K&K, często niezwiązanych z realizacją umowy z klientem czy też kontrahentami. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu:

a) realizacji Państwa zgłoszenia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, o których mowa w punkcie 3 lit. b.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem realizacji czynności objętych zakresem zgłoszenia. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych czynności. 


VI. Realizacja procesu inwestycyjnego - przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją procesu budowlano-inwestycyjnego, kiedy dane osobowe pozyskiwane są ze względu na potrzebę tworzenia dokumentacji inwestycyjno-budowlanej np. protokoły i notatki ze spotkań.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym udostępnianie) w celu:

a) realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w zakresie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego - do czasu zakończenia tego procesu;

b) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, usługi związane z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

c) inne osoby uczestniczące w naradzie lub innym spotkaniu związanym z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego, a także uczestnicy procesu budowlanego, którym dane osobowe zostaną udostępnione;

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udokumentowania Państwa udziału w naradzie lub innym spotkaniu związanym z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego.

11. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.


VII. Zakup lokalu/domu jednorodzinnego - przetwarzanie danych osobowych klientów w procesie realizacji umowy zakupu lokalu/domu jednorodzinnego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Administratora – w każdym przypadku na podstawie Państwa żądania przygotowania takiej umowy podstawa prawna w zakresie tzw. danych osobowych zwykłych – art. 6 ust. 1 lit. B RODO) albo na podstawie Państwa zgody, jeżeli została udzielona (podstawa prawna w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia ww. działań - art. 9 ust. 2 lit. a RODO), lub

b) realizacji umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Administratora – w każdym przypadku jeżeli zostanie zawarta – na podstawie wykonania umowy (podstawa prawna w zakresie tzw. danych osobowych zwykłych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo na podstawie Państwa zgody, jeżeli została udzielona (podstawa prawna w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - lub

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub

d) badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi i produktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - lub

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - lub

f) marketingu bezpośredniego produktów i usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy - przez okres niezbędny do podjęcia takich działań;

b) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy;

c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;

d) w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4 lit. e;

e) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa;

f) w zakresie marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia sprzeciwu.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze,

c) notariusze,

d) podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów,

e) wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy lub współwłaściciele nieruchomości,

f) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe, badania satysfakcji, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, podmioty świadczące usługi rozliczeniowo-rachunkowe oraz inne podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali/domów jednorodzinnych, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych obydwa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Macie Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

9. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale równocześnie jest warunkiem przygotowania a następnie zawarcia deklaracji (umowy) rezerwacyjnej lub umowy przyrzeczenia sprzedaży a także umów, które mogą być przygotowane i zawarte w następstwie tej deklaracji (umowy) rezerwacyjnej lub umowy przyrzeczenia sprzedaży, tj. w szczególności umowy deweloperskiej, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz innych ewentualnych umów dotyczących produktów lub usług nabywanych od Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia ww. umów.

12. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.


VIII. Zakup nieruchomości - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu zakupu nieruchomości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) nawiązania kontaktu i oceny możliwości potencjalnego nabycia nieruchomości, na podstawie Państwa zgody, jeżeli taka zgoda zostanie przez Państwa wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - lub

b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa wyrażone, a także w celu realizacji tej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - lub

c) umówienia się z Państwem na spotkanie dotyczące przedstawienia przez Państwa i ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - lub

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - lub

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na podstawie Państwa zgody - w przypadku przetwarzania w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. a - lub

b) przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy - w przypadku przetwarzania w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b - lub

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c - do czasu wniesienia sprzeciwu - lub

d) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, o których mowa w punkcie 3 lit. d - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora - lub

e) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o których mowa w punkcie 3 lit. e - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora - lub

b) notariusze - lub

c) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, kurierskie, doradcze i audytowe, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania (administrowania) nieruchomościami , usługi w zakresie realizacji inwestycji, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych w celu nawiązania kontaktu i oceny możliwości potencjalnego nabycia nieruchomości, podjęcia działań przed zawarciem umowy i realizacji umowy lub umówienia się z Państwem na spotkanie. Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób.

12. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

13. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tych osób, tj. np. od pośrednika nieruchomości, czy też innego podmiotu z którego usług te osoby korzystają/ły a podmiot ten udostępnił Administratorowi jego dane) :

a) dane kontaktowe oraz

b) wskazanie źródła pochodzenia danych.

Państwa dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez podmiot pośredniczący w sprzedaży, z którego usług Państwo korzystaliście.


IX. Zapytania ofertowe - przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją procesu rozpatrzenia oferty, która zostanie lub została złożona przez K&K oraz dokonywania innych działań przed zawarciem umowy, np. upublicznienia zapytań ofertowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) rozpatrzenia oferty, która zostanie lub została złożona Administratorowi, oraz dokonywania innych działań przed zawarciem umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w zakresie rozpatrzenia oferty, która zostanie lub została złożona Administratorowi i dokonywania innych działań przed zawarciem umowy - do czasu zakończenia tych działań,

b) w zakresie związanym z oświadczeniem o zobowiązaniu do zachowania poufności – do czasu, w którym ta poufność ma być zachowana, zgodnie z oświadczeniem,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, usługi związane z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.


X. Umowy z kontrahentami (pozyskanie danych na potrzeby rozliczeń finansowo-księgowych) - przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji umowy, kiedy dane osobowe pozyskiwane są na potrzeby rozliczeń finansowo-księgowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy zawartej z Państwem - podstawą prawną jest fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. obowiązki wynikające z przepisów podatkowych lub rachunkowych,

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, rozliczeniowo-księgowe, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

11. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.


XI. Umowy z kontrahentami (dane pracowników/współpracowników/kontrahentów) - przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji umów z kontrahentami tj. przetwarzanie danych osobowych, pracowników/współpracowników/reprezentantów kontrahentów firmy K&K.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest K&K (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 37 ust 1 RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/223/638

3. Państwa dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Państwa współpracownika („Wykonawca”), w związku z wykonaniem umowy zawartej między Wykonawcą oraz Administratorem („Umowa”).

4. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe lub identyfikacyjne i będą one przetwarzane w celu wykonania Umowy lub innych stosunków prawnych lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania Umowy.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy lub innych stosunków prawnych, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

8. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

9. Macie Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

10. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.


Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Liczymy, że przedstawione powyżej informacje były dla Państwa wyczerpujące i pozwoliły Państwu na komfortową współpracę z firmą K&K. Dziękujemy.